DAROWIZNY

Darowizny przekazane Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi umożliwiają pomoc dzieciom i młodzieży, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym, w kryzysie.

Darowizny na cele statutowe: 77 1240 6074 1111 0010 3072 2313

Przekazanie darowizny dla Stowarzyszenia Otwarte Drzwi to: 1. powód do satysfakcji – zmniejszasz ubóstwo i wykluczenie społeczne 2. poczucie, iż jesteś dobrym człowiekiem, nie obojętnym na krzywdę i niesprawiedliwość 3. pewność, że przekazane środki i dobra zostaną adekwatnie i prawidłowo zagospodarowane Darowizny Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi może przekazywać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Przedmiotem darowizny mogą być pieniądze, nieruchomości i dobra ruchome, a także prawa. Darowizna jest ważna jeśli jest przekazana na konto Stowarzyszenia. W przypadku nieruchomości potwierdzona umową notarialną, w przypadku dóbr ruchomych umową darowizny. Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą odliczyć darowizny od podstawy opodatkowania do 6%. Spółki prawa handlowego mogą odliczyć darowizny do 10% uzyskanego dochodu. 1% dla Stowarzyszenia nie jest darowizną, jest prawem do skierowania 1% należnego podatku na wybraną OPP. Skieruj 1% na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Dzięki temu wsparcie otrzymają dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne, wykluczone. Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 27-27a Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 45c